अनुकूलन पोस्ट

तपाईँ आफ्नो ट्याग राखेर आकर्षक फोटो डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ।

Top Image
Post Image

हामीलाई à¤²à¤¾à¤®à¥‹ समय सम्म स्मरण गराउने माध्यम मध्ये तस्बिर पनि एक हो । तस्बिरलाई चिनारीको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । किनभने तस्बिरले तपाईँको à¤ªà¤¹à¤¿à¤šà¤¾à¤¨ गर्छ । हामी विगतमा कस्तो थियौँ सो जान्न सक्दैनौँ तर तस्बिर आफै बोल्छ भन्ने à¤­à¤¨à¤¾à¤ˆ जस्तै तस्बिरले हाम्रो इतिहासलाई अभिलेख à¤—री राखिएको हुन्छ । à¤¤à¤¸à¥à¤¬à¤¿à¤° नै à¤¹à¤¾à¤®à¥à¤°à¥‹ प्रत्येक à¤˜à¤Ÿà¤¨à¤¾à¤¹à¤°à¥‚का à¤‡à¤¤à¤¿à¤¹à¤¾à¤¸ हो, भन्दा à¤ªà¤¨à¤¿ फरक नपर्ला । किनभने तस्बिरले हामीलाई  à¤‡à¤¤à¤¿à¤¹à¤¾à¤¸à¤•à¤¾  प्रत्येक à¤˜à¤Ÿà¤¨à¤¾à¤•à¤¾ à¤¸à¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ à¤¸à¥à¤®à¤°à¤£ à¤° आभास गराउँछ । हामी तपाईँको अनुमति लिएर तपाईँको इतिहासलाई अभिलेखीकरण गरी राख्नेछौँ । तपाईँ जुनसुकै समयमा पनि à¤ªà¤¹à¥à¤à¤š गर्न सक्नुहुन्छ । à¤†à¤œà¥ˆ à¤¸à¥‡à¤µà¤¾ लिन हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला । à¤•à¥ƒà¤ªà¤¯à¤¾ तपाईँको वर्तमान स्थिति कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । 

Profile Image

Admin

I'm Admin, You can comment on the photo of your blog post.

Comments

All (*) feilds are Required